Kdo je správcem Tvých osobních údajů?
Správcem Tvých osobních údajů je společnost MANLY, s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO: 36 457 779, DIČ: 2021424119 zapsaná u Okresního soudu Prešov v obchodním rejstříku, vložka číslo: 11380/P, e-mail: info@dogface.cz, tel .: +421 951 604 033 (dále jen " Správce ").

V jakých situacích budeme Tvé údaje zpracovávat?

 1. Kdy zpracováváme údaje s Tvým souhlasem? O udělení souhlasu Tě požádáme, pokud ještě nejsi naším registrovaným zákazníkem ani s Tebou nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům důvodu č.j. 47 Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, dále jen "nařízení GDPR") a chceš od nás dostávat marketingové nabídky.
 2. Kdy zpracováváme údaje bez Tvého souhlasu Bez Tvého souhlasu můžeme zpracovávat Tvé osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:
  1. Právní titul: Plnění smlouvy nebo opatření před uzavřením smlouvy provedených na vaši žádost
   Účel:
   • realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikaci
   • zákaznický program
  2. Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce;
   Účel:
   • pro vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek Správce;
   • Ve vybraných případech posuzování Tvé důvěryhodnosti;
   • Přímý marketing směřovaný výhradně vůči našim registrovaným zákazníkům a osobám splňujícím požadavky dle důvodu č.j. 47 nařízení GDPR spočívající v nabídce zboží a služeb poskytovaných Správcem.
  3. Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona
   Účel:
   • poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně zákonného uchování údajů;
   • Vedení účetnictví;
   • Elektronická evidence tržeb.

Jaké osobní údaje o Tobě zpracováváme?
Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Tvé identifikační a kontaktní údaje;
 • údaje o produktech, které jsi zakoupil, příp. o službách, které jsme ti poskytli;
 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už proběhla osobně, písemně, telefonicky nebo jinak);
 • platební údaje (např. údaj o zaplacené částce apod.);
 • pouze ve vybraných případech údaje o Tvé důvěryhodnosti, pro účely tzv. blacklistu.

Kde můžeš sledovat zpracování svých osobních údajů?

Zde na stránce GDPR

Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?
Tvé osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané v bodě 2 tyto informace pocházejí výhradně od Tebe, tedy údaje, které jsi nám poskytl/a např. v souvislosti s uzavřením smlouvy (nákupem zboží) nebo si nám je udělil.

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Tvé osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném nebo uvedeném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Tebou. dodavatelem informačních technologií, poskytovatelem kurýrních nebo poštovních služeb;
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Tvých údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmu (např. soudem atp.);
 • pokud nám k tomu udělíš souhlas v rozsahu Tvé e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách našeho internetového obchodu, dodavatelem služby přímého marketingu nebo služby pro zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem. Takoví dodavatelé jsou vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů. Předáním tohoto osobního údajů však zajišťujeme všechna Tobě uvedená práva.

Jaká máš práva při zpracování Tvých osobních údajů?
Pokud jde o Tvé osobní údaje, máš následující práva:

 • Právo na přístup – můžeš Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Tobě zpracováváme. Správce Ti poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů. Požádat můžeš prostřednictvím e-mail adresy: info@dogface.cz.
 • Právo na opravu – můžeš Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Tobě zpracováváme.
 • Právo na výmaz – můžeš Správce požádat, aby vymazal Tvé osobní údaje, pokud dojde k některému z následujících situací:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
  • odvolal jsi souhlas, na jehož základě byly Tvé osobní údaje, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  • vznesl/a si námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Tvých osobních údajů a neexistuje žádný převažující oprávněný důvody pro jejich zpracování nebo si vznesl námitky proti zpracování Tvých osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  • Tvé osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • Tvé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
 • Právo na omezení zpracování – můžeš Správce požádat, aby omezil zpracování Tvých osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • Popřel/a si přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování Tvých osobních údajů je protiprávní, ale odmítáš výmaz těchto údajů a místo toho zadáš o omezení jejich použití;
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Ty je požaduješ pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • Vznesl/a jsi námitku proti zpracování Tvých osobních údajů dle čl. 21 odst. 2 písm. 1 nařízení GDPR, pokud nebude ověřeno, zda oprávněný důvod Správce převažuje nad Tvými oprávněnými důvody.
 • Právo na dostupnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GDPR máš právo získat osobní údaje, které se Tě týkají, a které jsi poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčená práva a svobody jiných osob.
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Tvých osobních údajů založeno na souhlasu, máš právo Tvůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, pro které jsi dal souhlas, kdykoli odvolat.
 • Právo vznést námitku – můžeš kdykoli vznést námitku proti zpracování Tvých osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu převedeného na základě oprávněného zájmu Správce.
 • Právo podat stížnost – máš právo podat stížnost u dozorčího orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Je Tvůj souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?
O udělení Tvého souhlasu Tě požádáme, pokud nejsi našim registrovaným zákazníkům, ani s Tebou nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům důvodu č.j. 47 nařízení GDPR a chceš od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného zboží nebo služby z nabídky naší společností.


Lze odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů?
Souhlas udělení pro marketingové účely můžeš odvolat kdykoli.


Jak můžeš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Svůj souhlas se zpracováním Tvých osobních údajů můžeš odvolat písemně na adresu naší Společnosti nebo na e-mail: info@dogface.cz.


Jak se můžeš bránit proti přímému marketingu prováděném bez Tvého souhlasu?
Máš právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Tvých osobních údajů na kterýkoli z našich kontaktů uvedených v předchozích bodech. Další informace ochrany osobních údajů v obchodních podmínkách Další podrobné informace o zpracování Tvých osobních údajů najdeš v našich obchodních podmínkách.

 

Typy souborů cookies které používáme:

A, Striktně Povinné Cookies

Tyto soubory cookie jsou potřebné ke spuštění webové stránky a nelze je vypnout. Takové soubory cookie se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, jako je jazyk, měna, přihlášení, preference ochrany osobních údajů. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby tyto cookies blokoval, ale to může ovlivnit způsob, jakým naše stránka funguje.

B, Analytické a Statistické

Tyto soubory cookie nám umožňují měřit návštěvnost návštěvníků a vidět zdroje návštěvnosti shromažďováním informací v souborech údajů. Pomáhají nám také pochopit, které produkty a akce jsou oblíbenější než jiné.

C, Marketingové a Retargetingové Cookies

Tyto soubory cookie obvykle nastavují naši marketingoví a reklamní partneři. Mohou je použít k vytvoření profilu, který vás zajímá, a později k zobrazování relevantních reklam. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudou se vám zobrazovat cílené reklamy pro vaše zájmy.

D, Funkcionální Cookies

Tyto soubory cookie umožňují naší webové stránce nabízet další funkce a osobní nastavení. Můžeme je nastavit my nebo poskytovatelé služeb třetích stran, které jsme umístili na naše stránky. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, tyto nebo některé z těchto služeb nemusí fungovat správně.