Článek I

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti MANLY, s.r.o. se sídlem Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO: 36457779, DIČ: 2021424119, IČ DPH: SK2021424119 (plátce DPH podle paragrafu 7A), zapsaná na Okresním úřadě Prešov v obchodním rejstříku, vložka číslo: 11380/P (dále jen „Prodávající") a kupujícího (dále jen „Kupující") při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce Prodávajícího www.dogface.cz (dále jen „dogface.cz ") a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen „Kupní smlouva").(Prodávající a Kupující spolu dále jen „Smluvní strany“).
 2. Tyto VOP platí na území České republiky i ostatních zemí světa pro koupi zboží objednaného prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „E-obchod“) na dogface.cz a blíže upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.
 3. VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na dogface.cz a jsou dostupné na stránce dogface.cz.
 4. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická osoba nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím E-obchodu na dogface.cz. Registrace probíhá vyplněním a odesláním příslušného registračního formuláře na stránce dogface.cz. Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Tyto údaje je Kupující povinen v případě jejich změny neprodleně aktualizovat, protože jejich správnost má bezprostřední vliv na dodání zboží Kupujícímu ze strany Prodávajícího.
 5. Pokud Kupující:
  1. .je spotřebitelem ve smyslu § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, tedy jedná-li se o Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
  2. není spotřebitelem ve smyslu § 52 ods. 4 zákona č . č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Této osobě nepřísluší práva spotřebitele podle platných právních předpisů.
 6. Práva Kupujícího jako spotřebitele ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů zůstávají těmito VOP nedotčeny.
 7. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E-obchodu na dogface.cz a celkovou cenu tohoto zboží, příp. cenu za poštovné zpracován systémem E-obchodu.
 8. Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na dogface.cz.
 9. Kontaktní údaje Prodávajícího pro Kupující: MANLY, s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad, Tel.: +421 951 604 033 (pondělí až pátek) mezi 10.00 - 16.00 hod., e-mail: info@dogface.cz.
 10. Proces registrace Kupujícího, elektronické objednání zboží a uskutečnění platby za zboží elektronicky objednané jakož i zpracování osobních údajů Kupujícího je chráněno a zabezpečeno prostřednictvím SSL certifikátu. Let's Encrypt Certifikát nabízí úplnou verifikaci výše zmíněných procesů. Je ve 128-bit encrypci a zajišťuje, že osobní a důvěrné informace jsou bezpečně uchovávány během přenosu z prohlížeče Kupujícího na dogface.cz.

Článek II

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.
 2. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:
  1. Identifikace Kupujícího, t.j. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefonní číslo a e-mailová adresa);
  2. Kód objednávaného zboží dle katalogu nebo také jeho popis;
  3. Množství objednávaného zboží;
  4. Adresa místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště Kupujícího);
  5. Okamžik dodání zboží (den, hodina), pokud se Kupující dohodne s Prodávajícím odlišně než je uvedeno ve VOP;
  6. Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn Kupující, případně jakýkoli jeho zaměstnanec).
 3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat jej k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému upřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů upřesňujících a/nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.
 4. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.
 5. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky Kupujícího, a to neprodleně po jejím doručení Prodávajícímu, nejpozději do 24 hodin od doručení objednávky, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat, zda mu v uvedené lhůtě bylo doručeno potvrzení objednávky, a to iv jiných složkách e-mailového konta jako například ve spamu a také obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen o tom uvědomit Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@dogface.cz.
 6. Předmětem uzavřené Kupní smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží na určené místo dodání v dohodnutém množství, ceně, kvalitě a termínu a závazek Kupujícího zboží v místě dodání v dohodnutém čase převzít a zaplatit za něj v dohodnutém termínu splatnosti kupní cenu a poštovné, pokud povinnost zaplatit vyplývá z Kupní smlouvy.
 7. Na základě odeslání objednávky Kupujícím a jejího akceptování Prodávajícím ve smyslu VOP dochází mezi Prodávajícím a Kupujícím k jednorázovému uzavření kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy vzniká Kupujícímu povinnost objednané zboží převzít ve smyslu dohodnutých podmínek dodání a povinnost za objednané zboží a objednané související služby zaplatit dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti dle VOP, přičemž uvedenou skutečnost výslovně potvrzuje při odesílání elektronické objednávky, kde je uvedeno, že se jedná o objednávku s povinností platby.
 8. Jakákoliv změna objednávky po uzavření Kupní smlouvy je možná jen po vzájemné dohodě Kupujícího a Prodávajícího.
 9. Kupní smlouva se uzavírá na dobu do úplného vypořádání závazků smluvních stran vyplývajících z Kupní smlouvy, resp. na dobu do okamžiku jejího zrušení postupem vyplývajícím z VOP a příslušných právních předpisů.
 10. Prodávající neodpovídá za prodlení dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a/nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající také neodpovídá za škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo a/nebo se přístupové heslo Kupujícího dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího.

 

Článek III

Storno objednávky

 1. Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího a musí o tom informovat prodávajícího písemně, a to do 24hodin od přijetí objednávky.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. V případě objednávky na dobírku, pokud objednávku nebylo možné závazně potvrdit zejména pro chybně uvedené telefonní číslo, nedostupnost, Kupující neodpovídá na e-maily atd.
  2. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující nepřijme navrženou dohodu ze strany Prodávajícího a zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů ode dne zrušení objednávky Prodávajícím, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak.

 

Článek IV

Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy

 1. V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena použitím prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu), Prodávající poskytuje Kupujícímu možnost odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu i po zákonem stanovené lhůtě, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pouze v případě, pokud by Prodávající nepředal Kupujícímu informace, které je podle § 3 ods. 1 písm. h) zákona 102/2014 Sb. zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů povinen předat, lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dnech od převzetí zboží. Kupující však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 7 odst. 1 písm. 6 zákona č . 102/2014 zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů.
 2. Oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno do skončení doby pro odstoupení od Kupní smlouvy a zároveň ve lhůtě nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly Kupujícímu dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na adresu Prodávajícího, MANLY, s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.
 3. Odstoupením Kupujícího od Kupní smlouvy v souladu s bodem 1. a 2. tohoto článku se Kupní smlouva od začátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit Kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy cenu zaplacenou za zboží stejným způsobem, jako použil Kupující při své platbě, včetně nákladů, které Kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud se Prodávající a Kupující nedohodli jinak. Náklady na vrácení zboží nese Kupující jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a neměl vady.
 4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek Prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
 5. Při odstoupení od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, Prodávající není povinen Kupujícímu vrátit platby dle odst.3 před tím, než je mu zboží doručeno zpět nebo dokud Kupující neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu.

 

Článek V

Cenové podmínky

 1. Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím dogface.cz je uvedena vždy vedle vybraného zboží. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit/snížit) ceny zboží uvedené na dogface.cz s tím, že nové ceny zboží jsou platné dnem jejich zveřejnění na dogface.cz. Pro Kupujícího je vždy rozhodující cena zboží uvedená u zboží v době odeslání objednávky Prodávajícímu. Případné zvýšení nebo snížení ceny zboží Prodávajícím v době od odeslání objednávky Kupujícím po doručení objednaného zboží nebo v průběhu reklamačního nebo jiného řízení v souvislosti s vrácením nebo výměnou zboží nemá vliv na cenu již objednaného zboží. Kupující si je vědom, že v případě snížení ceny zboží v době od odeslání objednávky až po ukončení případného reklamačního nebo jiného řízení v souvislosti s vrácením nebo výměnou zboží, nemá nárok na vrácení části kupní ceny za zboží ve výši rozdílu mezi cenou zboží v době odeslání objednávky Prodávajícímu a cenou zboží v době po odeslání objednávky Prodávajícímu. Prodávající prohlašuje, že v případě jeho jednostranného zvýšení ceny zboží až po odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu nemá nárok na úhradu peněžního rozdílu mezi cenou zboží v době odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu a cenou zboží v době po odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu.
 3. V případě, že se na dogface.cz objeví u některého zboží cena evidentně vadná. pokud jde o zboží běžně dostupné a všeobecně známé a jeho cena se odlišuje od ceny obvyklé, nebo z důvodu vady systému se u zboží objeví cena "0 EUR" nebo "1 EUR", Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.

 

Článek VI

Poštovné a balné

 1. Prodávající si balné neúčtuje, je-li zboží zabaleno standardním způsobem potřebným pro uchování a ochranu zboží při přepravě.
 2. Výše poštovného za doručení objednávky je uvedena v objednávce.
 3. Na základě rozhodnutí Prodávajícího se uvedená výše poštovného může změnit a v tom případě platí podmínky pro určení výše poštovného a výše poštovného uvedená na stránce dogface.cz v době odeslání objednávky ze strany Kupujícího a v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

 

Článek VII

Platební podmínky

 1. Platby se provádějí v EUR, přičemž Prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:
  1. PLATBA KARTOU PŘES INTERNET: Po dokončení objednávky bude Kupující automaticky přesměrován na platební bránu GoPay. Platební údaje potřebné k realizaci platby zadává Kupující přímo na podstránce platební brány, Prodávající s údaji o platební kartě nepřichází do kontaktu a jsou chráněny SSL certifikátem;
  2. PLATBA PŘEZ PAYPAL: Po dokončení objednávky bude Kupující automaticky přesměrován na platební bránu PayPal. Platební údaje potřebné k realizaci platby zadává Kupující přímo na podstránce této platební brány, Prodávající s údaji o platební kartě nepřichází do kontaktu a jsou chráněny SSL certifikátem;
  3. BANKOVNÍ PŘEVOD: Po přijetí objednávky jsou kupujícímu zobrazeny údaje o objednaném zboží, celkové částce, variabilním symbolu a o účtu, na který je třeba platbu za zboží uhradit. Po přijetí platby zboží odesíláme ihned a o této skutečnosti je kupující informován prostřednictvím e-mailu;
  4. DOBÍRKA: Kupující zaplatí kartou nebo v hotovosti kurýrovi při převzetí balíku. Způsob platby na dobírku vyžaduje poplatek ve výši 3,50 €.

 

Článek VIII

Dodací podmínky

 1. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností Prodávajícího zpracovány v co nejkratším termínu. Dodací doba je však různá vzhledem k dostupnosti některého zboží. Více informací o poštovném, délce dodání a doručení objednávky naleznete ZDE. Kupující bere na vědomí, že při plnění smluvních závazků Prodávajícího mají uvedené dodací termíny orientační charakter. V případě, že Prodávající nemůže dodat objednané zboží v dané lhůtě, je o tom povinen neprodleně informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailu vyplývajícího z objednávky a oznámit mu nový předpokládaný termín dodání zboží. Přesáhne-li lhůta pro dodání zboží 30 kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy, Prodávající je povinen uvědomit o tom Kupujícího prostřednictvím e-mailu vyplývajícího z objednávky a dohodnout se s ním na prodloužení dodací lhůty. Pokud Prodávající nedodá zboží ani v této dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Kupujícím, Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy a Prodávající je povinen do 14 dnů vrátit kupní cenu na účet Kupujícího, pokud již byla takovýmto způsobem ze strany Kupujícího uhrazena. Je-li vzhledem ke všem okolnostem zřejmé nebo pokud před uzavřením Kupní smlouvy Kupující Prodávajícího výslovně informoval o tom, že dodání zboží ve stanovené lhůtě nebo v určený den je pro Kupujícího zvlášť důležité a Prodávající zboží v této lhůtě nedodal, Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy. i bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k dodání věci. Pokud Prodávající nemůže dodat objednané zboží vůbec, rovněž je o tom povinen neprodleně informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailu vyplývajícího z objednávky a dohodnout se s ním na náhradním plnění. V případě, že Kupující neprojeví zájem o náhradní plnění ze strany Prodávajícího, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a Prodávající je povinen do 14 dnů vrátit kupní cenu na účet Kupujícího, pokud již byla ze strany Kupujícího takovýmto způsobem uhrazena.
 2. Kupující je informován o zaslání objednaného zboží e-mailem. Status elektronické objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému dogface.cz. O statusu elektronické objednávky je Kupující rovněž upozorněn e-mailem.
 3. Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby nebo poštou na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v elektronické objednávce nebo bude připraveno v sídle Prodávajícího k osobnímu odběru podle toho, jaký způsob doručení si Kupující ve své objednávce zvolil. Kupující je předem informován o termínu dodání objednávky prostřednictvím elektronické pošty. Pokud je stanovený termín nevyhovující, může se s Prodávajícím, resp. kurýrní službou dohodnout na náhradním termínu dodání objednávky. V případě, že Kupující nebude přítomen v době, kterou si závazně dohodl s kurýrní službou, na místě dodání a nezmocní jinou osobu k převzetí zboží, Kupující odpovídá za škodu, která vznikla Prodávajícímu a/nebo kurýrní službě v důsledku neúspěšného dodání zboží Kupujícímu. Náklady opětovného dodání zboží Kupujícímu ponese Kupující. V případě, že si Kupující nevyzvedne zboží připravené k osobnímu odběru ve lhůtě 5 pracovních dnů nebo si dvakrát po sobě nepřevezme zboží od dopravce, aniž by se s Prodávajícím dohodl na prodloužení této lhůty, Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy. Pokud ze strany Kupujícího již došlo k úhradě kupní ceny, Prodávající vrátí ve lhůtě 14 dnů kupní cenu na účet Kupujícího, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v době odeslání objednávky. Kupující o této skutečnosti informován obdržením sledovacího čísla a odkazu.
 5. Zásilka se zbožím nemusí vždy obsahovat fakturu, která je zaslána kupujícímu prostřednictvím emailu po zaplacení a přijetí zboží. Předání zboží Kupujícímu je možné, jen pokud Kupující zaplatí kupní cenu a poštovné za dodané zboží, pokud povinnost zaplatit poštovné vyplývá z Kupní smlouvy.
 6. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a popřípadě podepsat dokument o převzetí zásilky je-li to nutné. V případě jeho poškození je nutno na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy a Kupující je povinen o tom neprodleně zboží informovat Prodávajícího, a to za účelem co nejrychlejšího dořešení věci ke spokojenosti Kupujícího.
 7. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentní poškození obalu, Prodávající má právo případné pozdější reklamace z tohoto důvodu neuznat.
 8. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepena ochrannou páskou Prodávajícího. Dopravce je povinen předat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je zodpovědný dopravce. Je-li balení přelepeno ochrannou páskou Prodávajícího, která je poškozena nebo Kupující zjistí jiné poškození balení nebo známky neoprávněného otevření zásilky, je oprávněn zboží od Dopravce nepřevzít a je povinen sepsat s Dopravcem o této skutečnosti zápis s přesným popsáním důvodu nepřevzetí zásilky.
 9. Kupující je povinen rovněž neprodleně po obdržení zboží zkontrolovat obsah zásilky a v případě, že se dodané zboží neshoduje s objednaným zbožím, nebo jakkoli poškozené přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, resp. Kupující objeví jiné nedostatky, je povinen o tom neprodleně informovat Prodávajícího, a to za účelem co nejrychlejšího dořešení věci ke spokojenosti Kupujícího do 48 hodin od doručení.
 10. Komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím ve smyslu ods. 5 a odst. 1 písm. 7 probíhá přednostně prostřednictvím e-mailu označeném smluvními stranami při potvrzení objednávky za účelem urychlení komunikace a vyřízení věci.
 11. Zboží dodává Prodávající výlučně na území Slovenské republiky a České republiky.
 12. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.

 

Článek IX

Odstoupení od kupní smlouvy / Výměna / Reklamace

 1. Kupujícímu Prodávající doporučuje vyplnit STORNO/VÝMĚNNÝ/REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ (dále jen „Formulář“) ve všech případech:
  1. Odstoupení od Kupní smlouvy ve 14-ti denní lhůtě. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Formulář pro odstoupení naleznete ZDE. Zboží, které Kupující vrací musí být nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání. Kupující v tomto případě neuhrazuje manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese Kupující jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídalo kvalitativním požadavkům a nebylo vadné. V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy jen zčásti, a hodnota zboží, které si ponechá, nepřesahuje částku 40 EUR, Prodávající Kupujícímu vrátí odpovídající část kupní ceny za zboží sníženou o částku poštovních nákladů vzniklých v souvislosti se zasláním objednaného zboží. Prodávající vrátí Kupujícímu hodnotu zboží sníženou o poštovné náklady, pokud je Kupující při koupi nehradil jako samostatnou položku. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována, pokud Kupující zašle Prodávajícímu oznámení o uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy nejpozději poslední den lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou (faxem, e-mailem, písemnou zásilkou nebo na jiném trvanlivém nosiči), s výjimkou odstoupení od kupní smlouvy uzavřené ústně, kdy postačuje jakékoli jednoznačné prohlášení vyjadřující vůli odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci zboží, Kupujícího a Prodávajícího a musí být v případě podání písemnou zásilkou dáno ve výše uvedené lhůtě pro poštovní přepravu na adresu sídla Prodávajícího nebo na adresu některé z prodejen Prodávajícího na náklady a odpovědnost Kupujícího v případě, že je doručené zboží po kvalitativní stránce plně funkční. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy dle těchto VOP. Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zasláním zboží zpět. Prodávající po obdržení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího zašle na e-mailovou adresu Kupujícího potvrzení o přijetí odstoupení od Kupní smlouvy/zrušení objednávky.
  2. Kupující vrací zboží, které si neobjednal. V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal, Kupující má právo vrátit zboží Prodávajícímu Max. do 14 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Kupující neuhrazuje manipulační poplatek za vrácení zboží Prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese Prodávající.
  3. Kupující požaduje záměnu zboží v důsledku nevyhovujících parametrů zboží (velikost a/nebo barva). V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal, mu nesedí z důvodu nevyhovující velikosti a/nebo barvy zboží, má právo vrátit převzaté zboží a požadovat jeho výměnu za zboží jiné barvy a/nebo velikosti, resp. jiný druh zboží, max. do 14 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Výměnu zboží lze provést pouze v případě, pokud to umožňují skladové zásoby Prodávajícího a zboží bylo doručeno nepoškozené a nejeví známky nošení. V opačném případě se má za to, že Kupující odstoupil od Kupní smlouvy a bude se postupovat podle bodu 1.1 nebo 1.2., jsou-li splněny ostatní podmínky podle bodu 1.1 nebo 1.2. Kupující neuhrazuje manipulační poplatek pokrývající náklady, které vznikly Prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží. Náklady na vrácení zboží za účelem jeho výměny nese Kupující, avšak pouze v tom případě, pokud zboží plně odpovídalo kvalitativním požadavkům a nebylo poškozeno. Prodávající dodá vyměněné zboží Kupujícímu do 14 dnů ode dne převzetí kompletně vyplněného Formuláře s požadovanými doklady a se zbožím, které se má vyměnit.
  4. Kupující požaduje vystavení poukazu na nákup zboží na dogface.cz v celkové hodnotě již zakoupeného zboží, které vrací Prodávajícímu bez uvedení důvodu. Kupující má právo požadovat vystavení poukazu na nákup zboží od Prodávajícího prostřednictvím dogface.cz v celkové hodnotě již zakoupeného zboží, které vrací Prodávajícímu bez uvedení důvodu, a to max. 1000 Kč. do 14 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Kupující neuhrazuje manipulační poplatek v souvislosti s vrácením zboží a vystavením poukazu Prodávajícím. Náklady na vrácení zboží nese Kupující.
  5. Kupující si uplatňuje právo vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady prodaného zboží. Bližší podmínky jsou upraveny v článku X těchto VOP a v Reklamačním řádu Prodávajícího uveřejněných na dogface.cz.
  6. Kupující vrací nebo vyměňuje zboží zakoupené v akci typu 2+1zdarma. V případě, že Kupující vrátí nebo vyměňuje veškeré zboží zakoupené v akci typu 2+1 zdarma, Prodávající postupuje podle bodů 1.1 až 1.4 tohoto článku. V případě, že Kupující vrátí jen část objednaného zboží zakoupeného v akci, přičemž vrácením části zboží již nesplňuje podmínku akce 2+1 zdarma, Kupující má nárok na vrácení části Kupní ceny jen v tom případě, je-li hodnota zboží, které si Kupující ponechal, nižší než Kupní cena, kterou Kupující zaplatil Prodávajícímu za veškeré zboží zakoupené v akci 2+1 zdarma. V tomto případě Prodávající uhradí Kupujícímu jen rozdíl mezi hodnotou zboží, které si Kupující ponechal a zaplacenou kupní cenou za zboží. Za hodnotu zboží se v tomto případě považuje neakční cena zboží uvedená na saxana.cz v době odeslání objednávky Prodávajícímu. Označení zboží a k němu odpovídající cena na faktuře není pro účely vrácení kupní ceny v tomto případě relevantní. V případě, že Kupující vrátí zboží ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží Prodávajícím, neuhrazuje manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy. V případě, že Kupující vrátí zboží po uplynutí lhůty 14 dnů od doručení zboží Prodávajícím, hradí manipulační poplatek ve výši 40% z ceny vráceného zboží pokrývající náklady, které vznikly Prodávajícímu v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy.
  7. Kupující vrací nebo vyměňuje zboží zakoupené v akci typu „Kup 2 a více a všechny jsou za polovinu“. V případě, že Kupující vrátí nebo vyměňuje veškeré zboží zakoupené v akci typu „Kup 2 a více a všechny jsou za polovinu“, Prodávající postupuje podle bodů 1.1 až 1.4. V případě, že Kupující vrátí jen část objednaného zboží zakoupeného v akci, přičemž vrácením části zboží již nesplňuje podmínku akce „Kup 2 a více a všechny jsou za polovinu“, Kupující má nárok na vrácení části Kupní ceny jen v tom případě, je-li hodnota zboží, které si Kupující ponechal, nižší než Kupní cena, kterou Kupující zaplatil Prodávajícímu za veškeré zboží zakoupené v akci „Kup 2 a více a všechny jsou za polovinu“. V tomto případě Prodávající uhradí Kupujícímu jen rozdíl mezi hodnotou zboží, které si Kupující ponechal a zaplacenou kupní cenou za zboží. V případě, že Kupující vrátí jen část objednaného zboží zakoupeného v akci, přičemž i po vrácení splňuje podmínku akce „Kup 2 a více a všechny jsou za polovinu“, Kupující má nárok na vrácení části Kupní ceny, která odpovídá 50% hodnoty vráceného zboží uvedené na saxana.cz v době odeslání objednávky Prodávajícímu. Za hodnotu zboží se pro účely vrácení zboží zakoupeného v akci „Kup 2 a více a všechny jsou za polovinu“ považuje neakční cena zboží uvedená na saxana.cz v době odeslání objednávky Prodávajícímu. Označení zboží ak němu odpovídající cena na faktuře není pro účely vrácení kupní ceny relevantní. V případě, že Kupující vrátí zboží ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží Prodávajícím, neuhrazuje manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy. V případě, že Kupující vrátí zboží po uplynutí lhůty 14 dnů od doručení zboží Prodávajícím, hradí manipulační poplatek ve výši 40% z ceny vráceného zboží pokrývající náklady, které vznikly Prodávajícímu v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy.
 2. Kupující je povinen uvést ve Formuláři následující údaje: Identifikace Kupujícího, t.j. obchodní jméno nebo jméno a příjmení; Číslo elektronické objednávky; Popis zboží, které Kupující žádá zaměnit a popis zaměněného zboží s uvedením kódu, barvy, velikosti, množství, ceny zboží; Název a číslo bankovního účtu Kupujícího a název a kód banky, ve které je účet veden, pokud žádá o vrácení peněz na účet; Datum; Podpis Kupujícího, pokud zasílá vyplněný formulář prostřednictvím pošty.
 3. Pokud Formulář není zcela vyplněn nebo k Formuláři není přiložen doklad o koupi a převzetí zboží (dále jen „Požadované doklady“), Prodávající vyzve telefonicky případně e-mailem Kupujícího k doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících Požadovaných dokladů.
 4. Pokud se Prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky dovolat Kupujícímu a/nebo Kupující nereaguje na e-mailovou výzvu Prodávajícího do 7 dnů od převzetí Formuláře a/nebo Požadovaných dokladů Prodávajícím, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení/záměny/reklamace a zboží bude vráceno náklady Kupujícího zpět Kupujícímu na adresu uvedenou ve Formuláři.
 5. V případě vrácení nepřevzaté zásilky ze strany Kupujícího zasílané Prodávajícím např. po neuznané reklamaci nebo v důsledku nedoložení Požadovaných dokladů, si Kupující bude mít možnost vyzvednout toto zboží v sídle Prodávajícího a Prodávající v souvislosti s uskladněním zboží účtuje za zpětné poštovné i za skladné ve výši 2,00 EUR denně.
 6. Pokud spolu s vyplněným Formulářem as Požadovanými doklady není přiloženo zboží, které je předmětem záměny/reklamace, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti až do doručení zboží určeného k záměně/reklamaci Prodávajícímu. V případě, že ani po následné výzvě Prodávajícího nedojde ze strany Kupujícího k doručení zboží určeného k záměně/reklamaci má se za to, že Kupující nemá v úmyslu zboží zaměnit nebo reklamovat. Uvedené platí iv případě, že ze strany Kupujícího nedojde k odeslání zboží určeného k vrácení ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.
 7. Zboží, které je předmětem vrácení/záměny musí být úplné, nepoužité, nepoškozené a podle možností v původním obalu, které není poškozeno nad rámec nezbytné manipulace potřebné k seznámení se se zbožím, jinak Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Originální obal zboží (originální krabice) nesmí být znehodnocena popsáním, polepením a podobně ve snaze využít originální krabici jako vnější obal určený pro doručování zboží. Zboží nesmí jevit na sobě známky používání. Všechny štítky, cenovky a jiná značení zboží musí být na původním místě a nesmí být ze zboží odstraněny. Prodávající doporučuje Kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem vrácení/záměny/reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení/záměny/reklamace snáší Kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží Prodávajícím.
 8. Kupujícímu doporučujeme zcela vyplněný Formulář spolu s Požadovanými doklady doporučeně poslat spolu se zbožím, které je předmětem vrácení/záměny/reklamace na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané Kupujícím na dobírku.
 9. Celková částka za zboží, které bylo vráceno Prodávajícímu v souladu s těmito VOP, snížena o manipulační poplatek/poplatky, v případech stanovených v těchto VOP, bude Kupujícímu vrácena stejným způsobem, jako použil Kupující při své platbě, pokud se Prodávající a Kupující nedohodli jinak, a to do 14 dnů ode dne převzetí zcela vyplněného Formuláře spolu s Požadovanými doklady a se zbožím, které se vrací z důvodu uvedeného v bodě 1.1, 1.2 a 1.3 tohoto článku.

 

Článek X

Záruční podmínky a záruční doba

 1. Na dodávané zboží je Kupujícímu dle zákona poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Na vybrané druhy zboží může být Kupujícímu poskytnuta delší záruční doba. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu.
 2. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je Kupujícímu dodána faktura (doklad o koupi zboží) prostřednictvím emailu, která slouží zároveň jako záruční doklad.
 3. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacené.
 4. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit na adresu sídla Prodávajícího reklamované zboží čisté, mechanicky nepoškozené, včetně Požadovaných dokladů.
 5. Kupující má právo na úhradu nezbytných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.
 6. Podrobnosti a postup při reklamaci zboží upravuje reklamační řád zveřejněný na dogface.cz.

 

Alternativní řešení sporů

 1. Prodávající má zájem o řešení sporů s Kupujícím především mimosoudní cestou, a proto v případě, že Kupující není spokojen s vyřízením reklamace nebo má pocit, že došlo k porušení jeho práv ze strany Prodávajícího, může se za účelem vyřešení vzniklé situace obrátit na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy: info@dogface.cz, respektive ve smyslu zákona č.. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.
 2. Seznam subjektů alternativního řešení sporů Kupující najde zde – http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov
 3. Spory může Kupující rovněž řešit prostřednictvím platformy RSO – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 4. Alternativní řešení sporů se týká sporů s hodnotou nad 20 EUR a lze jej využít pouze při řešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku nebo týkajícího se spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku, přičemž spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu, maximálně však do výše 5 EUR s DPH.

 

Článek XI

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím výlučně za účelem plnění a dodatečného potvrzení podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb ak nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.
 2. Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě, že je spotřebitelem, je povinen oznámit Prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, fakturační adresu a dodací adresu včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě, že je podnikatelem, je povinen oznámit Prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 3. Prodávající nevydá údaje Kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, zprostředkovatelů Prodávajícího, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji Kupujícího v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně dat (GDPR) a ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů č. 18/2018 Z.z.. Objednáním zboží prostřednictvím E-obchodu na dogface.cz. Kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci Prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy.
 4. Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketingu Prodávajícího po dobu deseti let. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti doručené na adresu Prodávajícího právo zejména vyžadovat potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje o Kupujícím zpracovávány a namítat vůči zpracování svých osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu. a žádat jejich likvidaci.
 5. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající pověřil zpracováním osobních údajů zprostředkovatele. Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé.
 6. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, obzvláště skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin.
 7. Kupující zmocňuje Prodávajícího k ověření si poskytnutých informací o kreditní kartě v příslušném call-centru banky nebo společnosti, která kreditní kartu vydala.
 8. Kupující je oprávněn písemně odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů.
 9. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas, aby Prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje potřebné při činnosti Prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží. Kupující může své osobní údaje kdykoli změnit nebo aktualizovat po přihlášení se do svého účtu nebo na základě písemné žádosti na email info@dogface.cz. Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány. Kupující může zrušit odběr novinek kliknutím na „odhlášení“ v dolní části Newsletteru nebo písemnou žádostí na info@dogface.cz.
 10. Kupující je obeznámen s ukládáním tzn. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat nebo zcela zakázat. Pokyny, jak můžete soubory cookies odmítnout nebo vymazat, naleznete v sekci „Nápověda“ vašeho webového prohlížeče.

 

Článek XII

Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění

 1. Žádná ze Smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, že nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.
 2. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a které nemohly zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péče, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.
 3. V případě, že nastane událost podle bodu 2 jsou Smluvní strany povinny si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.

 

Článek XIII

Kupony

 1. Slevové kupóny jako odměna za nákupy.
 2. Prodávající může Kupujícímu vystavit za nákup slevový kupón v různé hodnotě jako odměnu za opakované nákupy.
 3. Prodávající Kupujícímu takový slevový kupón zašle e-mailem spolu s podmínkami jeho použití, platnosti a hodnoty.
 4. Na vystavení slevového kupónu není právní nárok.
 5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy z jakýchkoli důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu zakoupeného na základě uplatněného slevového kupónu, má Kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží uhradil kromě uplatněného slevového kupónu i peněžními prostředky, a která přesahuje hodnotu použitého slevového kuponu na zakoupení zboží. Prodávající může rozhodnout o tom, zda slevový kupón Kupujícímu v případech dle předešlé věty vystaví k použití v další objednávce.
 6. Na používání slevových kupónů podle tohoto bodu, není-li úprava v bodě 8.1 těchto obchodních podmínek dostačující, se přiměřeně použijí ustanovení bodu 8.2 těchto obchodních podmínek.

 

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

 1. Při nákupu zboží na dogface.cz se předpokládá ze strany Kupujícího znalost technických možností Internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.
 2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na dogface.cz. Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje Kupujícího.
 3. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na dogface.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 4. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z dogface.cz .
 5. Prodávající může kdykoli bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na dogface.cz.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na dogface.cz a nemají vliv na smluvní vztahy, které vznikly mezi Kupujícím a Prodávajícím před jejich zveřejněním. Na tyto smluvní vztahy se vztahují VOP ve znění aktuálním ke dni uzavření Kupní smlouvy.
 7. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru. Pokud se uvedené spory nepodaří vyřešit formou smíru nebo prostřednictvím alternativního řešení sporů, k projednání věci soudní cestou jsou příslušné slovenské soudy v místě trvalého pobytu spotřebitele podle českého práva.
 8. Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje a vyhlašuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito VOP a reklamačním řádem Prodávajícího.
 9. Pokud se prokáže, že některé z ustanovení VOP a/nebo Kupní smlouvy jsou neplatné nebo neúčinné, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost dalších ustanovení Kupní smlouvy a/nebo VOP. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým, a to tak, aby byl zachován účel sledován příslušným neplatným nebo neúčinným ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření Kupní smlouvy.